Disclaimer

De informatie op de website is zorgvuldig samengesteld. E.F.D. B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen garanderen echter niet, noch uitdrukkelijk noch impliciet, dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneren. E.F.D. B.V. is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot directe, indirecte en/of gevolgschade, voortvloeiende uit het gebruik van de website, voortvloeiende uit onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie op de website, mogelijke schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur op de website of het niet correct functioneren van de website.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan E.F.D. B.V. worden geëxploiteerd dan wel beheerd. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van dergelijke websites vindt op eigen risico plaats. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt.

E.F.D. B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. E.F.D. B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan E.F.D. B.V. De inhoud van deze site is bestemd voor gebruik E.F.D. B.V. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van E.F.D. B.V. vereist.